RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Baptria tibiale  (Esper, 1791)

trollbærmåler

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1b(iii)c(iii)+2b(iii)c(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
4 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
4
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
4
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
c.iii
Ekstreme fluktasjoner i antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Denne arten lever på trollbær. Biotopen er lune lysninger i granskog der vertsplanten vokser. Det foreligger gamle funn av arten i Saltdalen og Skien. I nyere tid er den kun funnet på én lokalitet i Bærum i Akershus. Problemet for arten er at habitatet raskt gror igjen slik at vertsplantene blir stående i skyggen. Larven er avhengig av sol for sin utvikling. Samtidig unngår den store vindutsatte hogstflater. I tillegg vokser vertsplanten kun på steder der jordsmonnet har høy bonitet. Det gamle utmarksbeitet og plukkhogst skapte de små lysningene i skoglandskapet som arten trenger for å overleve. På grunn av dynamikken i miljøet den lever i, vil arten fluktuere i antall, og den må også være i stand til å etablere seg på nye steder innenfor et område (metapopulasjonsdynamikk). Dersom det ikke settes inn skjøtselstiltak, vil den eneste kjente norske forekomsten snart dø ut. Dette vil skje selv om lokaliteten befinner seg innenfor et naturreservat. I Sverige finnes arten kun på et fåtall lokaliteter i Jämtland, og den er i tilbakegang. Av den grunn er det lite sannsynlig at den norske forekomsten kan få "hjelp" derfra. Mørketallet settes til 1. Arten går inn på rødlista i kategorien CR (kritisk truet).
Oslo og Akershus
kjent
Telemark
mulig
Nordland
mulig
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
    • Hydén, N. 1990. Baptria tibiale och Eupithecia actaeata (Lep., Geometridae) i Nordvästeuropa - utbredning, biologi, äggläggning och habitatval. Entomologisk Tidskrift 111: 1-15
  • URI

    • Lepidopteradatabasen