RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lampropteryx otregiata  (Metcalfe, 1917)

glanskrattmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på myrmaure. Biotopen er fuktig skog, viersumpskog, oreskog, strender og elvebredder med oreskog etc. Arten er kjent fra ca. 38 lokaliteter fra Kristiansand i sør til Hemnes i Nordland i nord. Det er ingen funn fra Vestlandet. Arten var i Norge tidligere betraktet som en stor sjeldenhet. I senere år har den imidlertid blitt funnet på mange nye lokaliteter. Vi ser ingen stor trussel mot arten hos oss. Mørketallet settes til 40. Arten blir ikke ført opp på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen