RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Epirrhoe pupillata  (Thunberg, 1788)

brun mauremåler

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
28 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
140
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på gulmaure. Biotopen er tørrbakker og tørrenger der vertsplanten vokser. Det foreligger et gammelt funn fra Bærum i Akershus, men arten ser ut til å være borte fra dette området nå. Utover det er arten funnet på kalktørrenger ved Tyrifjorden og i et større område i midtre og nordlige deler av Gudbrandsdalen og Ottadalen. Til sammen 12 lokaliteter. Arten trues først og fremst av gjengroing, men også av at engene gjødsles for produksjon av gras. Disse påvirkningene gjør at forekomstene reduseres og fragmenteres. Vi setter mørketallet til 5. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Oslo og Akershus
mulig
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen