RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cyclophora pendularia  (Clerck, 1759)

seljeløvmåler

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
14032 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
14032
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
60 km²
Mørketall
15
Beregnet areal
900
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på gråselje, men kan også finnes på andre Salix-arter. Biotopen er fuktig skog og myr. Sommerfuglen er kjent fra 35 lokaliteter spredt fra Lillesand til Ås i Akershus. Inne i landet påvist i Drangedal og Hjartdal i Telemark. I Norge er arten aldri funnet i antall, og det er heller ingen lokalitet der den er funnet gjentatte ganger. Dette kan skyldes at man har vært for lite aktiv i å lete opp artens levesteder. På grunn av endringer i kulturlandskapet og utbygginger, er det sannsynlig at artens habitater blir ødelagt en del steder. Artens habitatet er utsatt for drenering og gjengroing. Mørketallet settes til 15. Arten får kategori NT (nær truet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen