RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pyrgus alveus  (Hübner, 1803)

alvesmyger

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(i,ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
76 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
380
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Næringsplanten(e) til denne arten er ukjent. Biotopen er blomsterrike urer og bakker, enger og beiter. Arten er i Norge utbredt i den østlige delen av Sør-Norge nord til Sør-Trøndelag. På Vestlandet bare i indre deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Den vertikale utbredelsen er fra havnivå til over tregrensen. I dag har arten forsvunnet fra store deler av området, og er nå begrenset til de nordligste og indre delene. Imidlertid ser det ut til at det fortsatt er en bestand i nedre Telemark. Endringene i kulturlandskapet med redusert beite, gjengroing eller gjødsling av engene, fører til at forekomster forsvinner og fragmenteres. Heldigvis forekommer arten også i habitater som holdes naturlig åpne gjennom ras, og dette gjør at arten sannsynligvis ikke blir helt borte. Vi setter mørketallet til 5. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen