RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phyllodesma ilicifolia  (Linnaeus, 1758)

rødbrun bladspinner

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne spinneren er utbredt på Sørlandet og Østlandet fra Kristiansand til Trysil. Dessuten nylig påvist i den sørligste delen av Rogaland. Den finnes mest i tilknytning til skog, mest i barskog med innslag av en del løvtrær og busker. Særlig synes den å foretrekke glissen skog med rikelig forekomst av bærlyng. Vertsplanter er først og fremst blåbær, blokkebær, osp og ulike Salix-arter (selje, vier, pil). I Mellom-Europa er denne arten i tilbakegang. Hos oss ser den ut til å ha blitt sjeldnere i kyststrøk, men i de mer indre skogsområdene på Østlandet og Sørlandet, er den ganske stabil. Vi regner med en viss pågående reduksjon av utbredelsesområde. Mørketallet settes til 15. Den kommer ikke inn på rødlista i denne omgang.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Hydén, N., Jilg, K. & Östman, T. 2006. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Ädelspinnare-tofsspinnare. Lepidoptera: Lasiocampidae-Lymantriidae.
  • URI

    • Lepidopteradatabasen