RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Regulus regulus  (Linnaeus, 1758)

fuglekonge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker fuglekonge vanlig i Sør-Norge med avtagende tetthet nordover til Nord-Troms. Arten er knyttet til barskog og de høyeste tettheter finner vi i eldre granskog. Våre fugler er dels standfugler, og dels trekkfugler til Vest-Europa. Arten er følsom for kalde vintrer og bestanden kan variere naturlig mye fra år til år som følge av vinterforholdene. Den norske hekkebestanden er anslått til mellom 1,9 og 3,2 millioner individ (Shimmings & Øyen 2015). Hekkefugltakseringene indikerer store forskjeller i bestand mellom år og med tegn til en liten nedgang for perioden 1996-2013, gjennomsnittlig 1,9 % årlig bestandsnedgang (Kålås et al. 2014), men med stabil bestand for perioden 2007-2014 (J.A. Kålås pers.medd.). For siste 10-årsperiode er det vist en klar nedgang i hekkebestanden i Sverige (Green & Lindstrøm 2014), og det samme gjelder for Europa samlet for perioden 2003-2012 (EBCC 2014). Selv om det ser ut til å ha vært en mer langsiktig nedgang i bestanden av fuglekonge i Europa som helhet så tolkes ikke den bestandsnedgangen som er antydet for den norske bestanden i perioden 1996-2013 som del av en pågående mer langsiktig bestandsnedgang. Dette med bakgrunn i at fuglekongen er en art som naturlig kan vise store bestandsvariasjoner mellom år, samt at den norske bestanden ser ut til å ha vært stabil etter 2007. Arten klassifiseres derfor ikke nå som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
    • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
    • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.