RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ammodytes marinus  Raitt, 1934

havsil

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra

Årsak til nedgradering av kategori: Årsak mangler

Havsil har i beskattete områder en sterkt redusert generasjonstid og i 2010 ble 2.5 år valgt. Denne er også brukt i nåværende vurdering. Generasjonslengde i jomfruelig bestand er ikke mulig å beregne med sikkerhet. Havsil forekommer i Nordsjøen og langs hele Norskekysten til det sørvestlige Barentshavet, og er knyttet til sandbunnsområder. Bestandsberegninger foretas kun i Nordsjøen, og tallrikheten langs kysten der det ikke foregår fiske er ikke overvåket. Bestandssituasjonen er ulik i ulike deler av Nordsjøen. I norsk økonomisk sone er tallrikheten økende i sørlige del men svak i nordlige del deriblant Vikingbanken (norsk rådgiving, mai 2014). Rekrutteringen varierer sterkt i tid og rom mellom delområder. Utviklingen i norsk økonomisk sone innfor de siste 10 år tilsier klassifisering til LC. Norske fiskerimyndigheter har etablert en ny forvaltningsmodell for havsil, såkalt områdebasert forvaltning. Norsk sone er delt inn i områder og kun områder med bærekraftige gytebestander vil bli åpnet for fiske. Datagrunnlaget for å vurdere tilstanden for havsil i norsk del av Nordsjøen er Fiskeridirektoratets landingsstatistikk fra ulike felt og et årlig akustisk forskningstokt i regi av Havforskningsinstituttet.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
  • Holland, G.J. et al. 2005. Identyfying sandeel Ammodytes marinus sediment habitat preferences in the marine environment. Mar. Ecol. Prog. Ser. 303: 269-282
  • Muus, B.J. & Nielsen, J.G. 1998. Våre saltvannsfisker. NKS-forlaget.
  • Johnsen E. 2014. Tobis. Side 197. I: Bakketeig, I.E., Gjøsæter, H., Hauge, M., Sunnset, B.H., Toft, K.Ø. (red.). Havforskingsrapporten 2014. Fisken og havet, særnummer 1-2014. Havforskningsinstituttet, Bergen.
  • ICES 2014. Sandeel in Divisions IIIa and IV. In Report of the Herring Assessment Working Group (HAWG). ICES CM 2014/ACOM:06, Section 11.
  • Johnsen E. 2014. Råd for tobisfiske i norsk sone i 2014. Havforskningsinstituttet, Tobistokt i Nordsjøen, april-mai 2014.
  • Bergstad OA, Johannessen T, Anker-Nilssen T, Barrett RT. 2013. Fagrapport for tobis (Ammodytidae) på norskekysten. Kunnskapsoversikt med forslag til tiltak. Rapport M5-2013. Miljødirektoratet.
  • ICES 2014. Advice February 2014: Sandeel in Division IIIa and Subarea IV. ICES Advice 2014, Book 6.
 • Personer

  • Johnsen, Espen: Havforskningsinstituttet