RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Molva molva  (Linnaeus, 1758)

lange

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

I 2006 ble lange satt på rødlisten som NT. Dette var basert på en tidsserie med CPUE data (fangst per 1000 krok) fra perioden 1972 til 1983 og nye data fra 2000-2003 (2004). Lange ble vurdert slik: Nedgangen i forekomst nord for Stad på 1990-tallet antas å ha vært omlag 75%, mens nedgangen i Nordsjøen som startet på siste halvdel av 1980-tallet var omlag 65%. Reduksjonen av fangstratene har stoppet opp, og etter ca. 2000 registreres det bedre forekomster, særlig nord for Stad. I norsk sone fisker autolineflåten etter lange hovedsaklig i ICES områdene IIa og IVa. Det er få fangster i område IVb og IIIa. For å få et bilde av situasjonen i hele den norske sonen er områdene slått sammen og CPUE verdiene er veid etter hvor lang tid båtene tilbrakte i hvert av områdene. I 2010 ble generasjonslengde for lange beregnet til 8 år på basis av gjennomsnittsalder i gytebestandene. Denne er også brukt i nåværende vurdering. Generasjonslengde i jomfruelig bestand er ikke mulig å beregne med sikkerhet. Tre generasjonstider fører oss tilbake til 1990 og da viser serien at CPUE nivået har vært relativt stabil i dette tidsrommet. Den nye serien viser at det har vært en positiv utvikling siden 2001, og lange kan fortsatt settes i kategorien LC.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Magnusson JV, Bergstad OA, Hareide NR, Magnussen J, Reinert J 1997. Ling, blue ling and tusk of the Northeast Atlantic. Nordic Council of Ministers, TemaNord 1997:535 64 pp.
  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
  • Poulsen RT, Cooper AB, Holm P, MacKenzie BR 2007. An abundance estimate of ling (Molva molva) and cod (Gadus morhua) in the Skagerrak and the northeastern North Sea, 1872 Fisheries Research 87: 196-207
  • Helle K. 2014. Brosme, lange og blålange. Side 154-155. I: Bakketeig IE, Gjøsæter H, Hauge M, Sunnset BH, Toft KØ (red.). Havforskingsrapporten 2014. Fisken og havet, særnummer 1-2014. Havforskningsinstituttet, Bergen.
  • ICES 2014. Report of the Working Group on the Biology and Assessment of Deep-Sea Fisheries Resources (WGDEEP). ICES CM 2014/ ACOM:17 863 pp.
  • Helle K, Pennington M. 2014. Development of a standardized CPUE for ling and tusk based on Norwegian longline logbooks. Working Document to the ICES Working Group on the Biology and Assessment of Deep-Sea Fisheries Resources (WGDEEP). 12 pp.
  • Helle K, Pennington M. 2014. The development of the Norwegian longline fleet 2000-2013. Working Document to the ICES Working Group on the Biology and Assessment of Deep-Sea Fisheries Resources (WGDEEP). 6pp.
  • ICES 2014. Advice for 2015: Ling (Molva molva) in Divisions IIIa and IVa, and in Subareas VI, VII, VIII, IX, XII, and XIV (other areas)
  • ICES 2014. Advice for 2015: Ling (Molva molva) in Subareas I and II
 • Personer

  • Helle, Kristin: Havforskningsinstituttet