RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Coregonus lavaretus  (Linnaeus, 1758)

sik

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Sik er en østlig innvandrer og det kan være rundt 700 bestander her i landet (Rask m.fl. 2000). I Sør-Norge er den mest vanlig i Glommavassdraget, og til Harpefossen i Gudbrandsdalslågen. Den finst også i flere innsjøer i Trysilelvavassdraget. Sik har en vid utbredelse på Østlandet, men mange er etablert ved utsettinger (Tammi m.fl. 2003, Hesthagen 2013, Sandlund m.fl. 2013a, 2013 b). Det finnes også sik i Tovdalsvassdraget på Sørlandet og i noen lokaliteter i på Jæren i Rogaland (Hesthagen & Østborg 2002). Disse bestandene kan ha en naturlig innvandring. I Finnmark er siken spesielt vanlig i indre deler av Finnmarksvidda, i Alta- og i Pasvikvassdraget i Øst-Finnmark (Hesthagen & Østborg 2004). Sik er en konkurransesterk art i forhold til andre fiskearter som lever pelagisk, som f. eks. røye. På verdensbasis er det beskrevet mange sikarter eller former, og ofte blir antall gjellegitterstaver og deres morfologi brukt til å skille dem fra hverandre. Siken i norske vassdrag omfatter bare en art, og ulike former gjenspeiler i hovedsak forskjellig levesett. Siken gyter både i innsjøer og i elver. Vassdragsregulering kan ha hatt en negativ effekt på noen få elvegytende bestander. Det finnes også noen få anadrome sikbestander, men statusen til disse er lite kjent. Det skal bl.a ha forekommet slike bestander i Neiden (Finnmark), Drammenselva (Buskerud) og Enningdalselva (Østfold). Den globale rødlistekategorien til sik er sårbar (VU). Dette synes likevel å være en lite relevant kategori, da sik er en vanlig art i mange land. I Sverige og Finland finnes det f.eks. sik i tilsammen ca. 20 000 innsjøer (Rask m.fl. 2000). Den er også vanlig i deler av Russland (Sibir) og Nord-Amerika (Canada og Alaska) (Pethon 2005).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Rask, M.,Appelberg, M., Hesthagen, T., Tammi, J., Beier, U. & Lappalainen, A. 2000. Fish status survey of Nordic lakes - species composition, distribution, effects of environmetal changes TemaNord Report 2000:508
  • Tammi, J., Appelberg, M., beier, U., Hesthagen, T., lappalainen, A. & Rask, M. 2003. Fish status survey of Nordic lakes: effects of acidification, eutrophication and stockings activity on present fish species composition. Ambio. 32: 98-105.
  • Hesthagen, T. & Østborg, G. 2004. Utbredelse av ferskvannsfisk, naturlige fiskesamfunn og fisketomme vatn i Troms og Finnmark. NINA Oppdragsmelding 805:1-30 NINA Oppdragsmelding 805.
  • Hesthagen, T. 2013. Fiskekultivering i Gudbrandsdalen - om utsetting og spreiing av sik. Årbok for Gudbrandsdalen 81: 124-141.
  • Hesthagen, T. & Østborg, G. 2002. kartlegging av innsjøer med naturlige fiskesamfunn og fisketomme lokalitetetr på Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag. NINA Oppdragsmelding 724.: 48.
  • Sandlund, O.T., Hesthagen, T. & Brabrand, Å. 2013b. Fisk og forvaltningsprinsipper:spredning av sik og lagesild i Norge Fauna 66 (1-2): 12-33.
  • Sandlund, O.T., Hesthagen, T. & Brabrand, Å. 2013a. Coregonid introductions in Norway: well-intended and successful, but destructive. Advanc. Limnol. 64: 345-362. Advanc. Limnol. 64: 345-362.
  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug & Co.