RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hydrobates pelagicus  (Linnaeus, 1758)

havsvale

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Havsvala er det meste av året knyttet til åpent hav hvor den fanger småfisk, blekkspruter, krepsdyr osv på eller nær overflata. I Norge hekker havsvale enkelte steder på gresskledte øyer ytterst på kysten, men utbredelsen er dårlig kjent. Største kjente forekomster er på Røst. Arten hekker sent på ettersommeren og beveger seg til og fra hekkelokalitetene når det er mørkt. Det er utført få studier på havsvale i Norge og vi vet lite om artens hekkeforekomster hos oss. Havsvale overvintrer i det sørøstlige Atlanterhavet, og det er flere norske ringmerkingsgjenfunn fra Sør-Afrika. Norsk hekkebestand er anslått til størrelsesorden 20 000 reproduserende individ (Shimmings & Øien 2015). Arten hekker langs store deler av den Europeiske Atlanterhavskysten, men hoveddelen av bestanden hekker langs kysten i nordvestlige Storbritannia, Færøyene og Irland. Vi finner ikke indikasjoner på at det pågår bestandsnedgang som kvalifiserer arten for rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.