RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Circus aeruginosus  (Linnaeus, 1758)

sivhauk

Kategori - sårbar VUº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
6,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra EN

Årsak til nedgradering av kategori: Nedgraderes fra EN til VU da vi har en marginal bestand i Norge som trolig påvirkes av utviklingen i våre naboland. Her har bestandene nå stabilisert ser etter en periode med bestandsvekst på slutten av 1900-tallet. Vi ser derfor muligheten som gode for reetablering dersom arten for en periode skulle forsvinne fra Norge.

I Norge hekker sivhauk spredt og fåtallig i sørlige deler av Norge, med flest par i Rogaland og Østfold. Arten har gjort hekkeforsøk så langt nord som i Nord-Trøndelag og Finnmark. Sivhauken er knyttet til større våtmarksområder med frodige takrørskoger. Arten overvintrer i Afrika sør for Sahara. Første hekking for sivhauk i Norge ble dokumentert i Vest-Agder i 1975. Hekkebestanden har økt siste 20-årsperiode, og er nå anslått til å være mellom 50 og 90 individ (Heggøy & Øien 2014, Shimmings & Øyen 2015). Det har også vært en betydelig vekst i bestandene i Sverige og Finland (Valkama et al. 2011, Green & Lindstrøm 2014, Kjellèn 2014), og den totale europeiske bestanden ser nå ut til å ha stabilisert seg etter en betydelig vekst i perioden 1980 til 1995 (EBCC 2014). Arten plasseres til rødlistekategori EN basert på kriteriet D1 (50-250 reproduserende individ).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
mulig
Buskerud
mulig
Vestfold
kjent
Telemark
mulig
Aust-Agder
mulig
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Nord-Trøndelag
mulig
Finnmark
mulig
 • Ferskvannssystemer
 • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VUº
 • Publikasjoner

  • Heggøy O. & Øien, I.J. 2014. Conservation status of birds of prey and owls in Norway. NOF/BirdLife Norway - Report 1-2014: 129 pp
  • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
  • Kjellén, N. 2014. Sträckfågelräkning vid Falsterbo. http://www.falsterbofagelstation.se/index_s.html
  • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.