RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Stercorarius skua  (Brünnich, 1764)

storjo

Kategori - livskraftig LCº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
15,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra VU

Årsak til nedgradering av kategori: Arten nedgraderes fra VU til LC da den er i ekspansjon. Randbestand hos oss med positiv utvikling, også vekst i nabobestander (JNCC 2014).

I Norge hekker storjo spredt og fåtallig på kysten fra Sunnmøre og nordover. Arten hekker i nærheten av fuglefjell eller mindre øyer med store kolonier av måker og terner. Reiret ligger ofte i tørr hei-vegetasjon. Voksne storjoer overvintrer i kystnære havområder i SV-Europa, mens ungfuglene drar til tropiske farvann om vinteren. Norsk hekkebestand ble i 2005 vurdert til å være ca 230 reproduserende individ (Barrett et al. 2006), men bestanden har vært i vekst (data fra det 'Nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl', S.-H. Lorentsen pers.medd.) og vurderes nå til å være noe over 250 reproduserende individ. Det er ingen klare trusler mot artens habitat. Arten plasseres til kategori VU basert på kriteriet D1 (250 - 1000 reproduserende individ).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LCº
  • Publikasjoner

    • Barrett R.T., Lorentsen S-H. & Anker-Nilssen T. 2006. The status of breeding seabirds in mainland Norway. Atlantic Seabirds 8: 97-126.
    • JNCC 2014. Seabird Population Trends and Causes of Change: 1986-2013 Report. http://jncc.defra.gov.uk/page-3201
  • Personer

    • Lorentsen, Svein-Håkon