RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chrysogaster coemiteriorum  (Linnaeus, 1758)

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1,0
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
3685 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
11055
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
36 km²
Mørketall
25
Beregnet areal
900
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Chrysogaster coemiteriorum er knyttet til våtmark: innsjøbredder, våte myrer og fuktig engmark hvor larven lever som nedbryter av organisk materiale i stillestående vann (grøfter, pytter, vannhull). Forekomsten i Norge synes å være rundt Oslofjorden, den er ikke funnet på Vestlandet eller nordover i landet. Utbredelsen er fragmentert pga. artens spesielle leveområder som i lang tid har vært utsatt for forandringer (drenering, oppdyrking). Arten er sårbar for vannforurensing, deponier, utfyllinger, grøfting og vannstandsendringer generelt. Chrysogaster coemiteriorum rødlistes iht. IUCNs kriterier i kategori EN.
Østfold
kjent
Akershus
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
  • Ferskvannssystemer
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
Kun i fremtiden Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Kun i fremtiden Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > I vann
Næringssalter og organiske næringstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Nielsen, Tore R. 1999. Check-list and distribution maps of Norwegian Hoverflies, with description of Platycheirus laskai nov. sp. (Diptera, Syrphidae). NINA, Norsk inst. for naturforskning. 035: 36
    • Alan E. Stubbs & Steven J. Falk 2002. British Hoverflies The British Entomological and Natural History Society Second Edition: 469
    • Ernst Torp 1994. Danmarks Svirrefluer Danmarks Dyreliv Bind 6: 490