RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Laphria gibbosa  (Linnaeus, 1758)

pukkelrygget rovflue

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(i,ii,iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
28 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
28
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Laphria gibbosa er vår største rovflueart. Den er predator på andre insekter. Den er iøynefallende og det er derfor lite sannsynlig at arten har blitt oversett. Arten er rapportert med gamle funn fra lokaliteter langs kysten fra Østfold til Agder. Det er også rapportert et innlandsfunn fra Odalen i Hedmark. De fleste av disse lokalitetene er trolig gått tapt. Arten ble rapportert fra Norge for første gang siden 1963 fra Telemark i 2009. Mye tyder på at denne arten er på sterk tilbakegang i Norge. Arten er assosiert med eldre edelløvskog med dødvedsubstrater, gjerne eik. Laphria gibbosa blir i Sverige betraktet som en strengt østlig art. Den gis et mørketall for forekomstareal på 1. Arten rødlistes iht. IUCN-kriteriene i kategori EN.
Østfold
mulig
Oslo og Akershus
mulig
Hedmark
mulig
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Vest-Agder
mulig
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Uttak av død ved (stående *gadd* og liggende *læger*)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Øivind Gammelmo & Arne Laugsand 2009. Første funn av pukkelrygget rovflue siden 1963!