RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dioctria oelandica  (Linnaeus, 1758)

svartvinget engrovflue

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
18939 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
18939
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
48 km²
Mørketall
15
Beregnet areal
720
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Dioctria oelandica er mye større enn de andre artene i slekten Dioctria. Arten er sky og forstyrres lett. Den flyr ofte oppe løvverket hvor den er vanskelig å få øye på. Arten er predator og rapporterte byttedyr er veps (Hymenoptera) (spesiellt ichneumonider), planteveps (Tenthredopsis), tovinger (Diptera) og sjeldnere skorpionfluer (Panorpa). Dioctria oelandica er assosiert med edelløvskogsområder og er antatt å ha en preferanse for Eik. I Norge er det kjent i underkant av 20 lokaliteter hvorav flere regnes for å være ødelagte. Gamle lokaliteter fra Nittedal og Ringerike er mest sannsynlig gått ut, noe som gjør at den generelle utbredelsen til arten går noe tilbake. Arten gis et mørketall for forekomstareal på 15. Arten er trolig fragmentert og leveområdene er på tilbakegang. Dioctria oelandica rødlistes iht. IUCN-kriteriene i kategori NT.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Stubbs, A. & Drake, M. 2001. British soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society. 1-512