RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Choerades ignea  (Meigen, 1820)

ildrovflue

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
80
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Choerades ignea er kjent fra to lokaliteter i Vestfold. Dette er en nokså stor og iøynefallende rovflue. Larven lever under barken på furutrær hvor den er predator på billelarver. Som voksne er Choerades ignea assosiert med trestammer hvor de sitter og venter på byttedyr. Mangelen på utviklingssubstrat på grunn av at gamle trær, stokker og stubber fjernes fra skogen gjør at denne arten trolig er på tilbakegang i Norge. Moderne skogsdrift er i seg selv en trussel mot denne arten. Arten gis et mørketall for forekomstareal på 10. Choerades ignea rødlistes iht. IUCNs kriterier i kategori VU.
Vestfold
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Uttak av død ved (stående *gadd* og liggende *læger*)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Hugo Andersson 2006. Faktablad: Choerades igneus - vallrovfluga ArtDatabanken
    • Fjellberg, A. & Greve, L. 1997. Choeardes ignea (Meigen, 1820) (Diptera, Asilidae) new to Norway. Fauna norv. ser. B. 44(2): 162