RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Truncatellina callicratis  (Scacchi, 1833)

tannsylinderknøttsnegl

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(ii)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
8
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Tannsylinderknøttsnegl Truncatellina callicratis ble funnet for første gang i Norge 24. juni 2009 (det. K.M. Olsen 2010), på Langøya utenfor Langesund i Bamble, Telemark (Olsen 2010, Tornholm 2010). Dernest ble den gjenfunnet ca. 6 km lenger nord, på Sylterøya ved Brevik i Porsgrunn 15. juni 2010. Dette er foreløpig de eneste kjente norske forekomstene. Artens øvrige utbredelse er langs sørkysten av England, i Belgia, Sentral- og Sør-Tyskland og ellers spredte steder sørover på det europeiske fastland, samt videre østover i Russland (Kerney og Cameron 1979, Bössneck 2004, Kantor mfl. 2009). Den er knyttet til svært tørre og kalkrike lokaliteter, både gressdominerte og mer åpne skråninger. Både på Langøya og på Sylterøya ble den funnet på tørre kalkklipper nær sjøen. På Langøya er det en del vegetasjon, særlig i sprekker og forsenkninger, men også en del nakent berg og erosjonsgrus. En del busker og kratt, samt noen småtrær, finnes – sannsynligvis er området i gjengroing etter opphørt beite. På Sylterøya ble arten funnet på toppen av en ca. 15 m høy, stupbratt klippe, i et smalt belte mellom stupet og en hekk. Det er her mye nokså nakent berg, men med noe vegetasjon, bl.a. bergknapparter, i sprekker og på flatere partier. I begge nærområdene, men i tørt vær i liten grad ute på de tørre kalkklippene, finnes en store bestander av fremmedarten brunskogsnegl Arion vulgaris. I fuktig vær invaderer den sannsynligvis også områdene hvor knøttsneglen ble påvist. I hvert fall på Langøya er bestanden av skogsneglen er så stor at den utvilsomt har innvirkning på stedegen flora og fauna, men det er uvisst i hvilken grad den påvirker tannsylinderknøttsneglen spesielt. Det er sannsynligvis også noe påvirkning i form av tråkk og slitasje fra turisme i området, men omfanget er ukjent. På Langøya ble kun to tomme skall etter dyr som har vært døde en tid funnet (skall i slike tørre områder kan potensielt ligge flere tiår før de går til grunne). Det er derfor strengt tatt ikke bevist at arten fremdeles lever på denne lokaliteten i dag, og supplerende undersøkelser bør snarest iverksettes, både for å påvise levende eksemplarer og for å detaljkartlegge utbredelsen. Fra lokaliteten på Sylterøya ble det imidlertid påvist levende snegler (én voksen og seks unge dyr), og man kan derfor fastslå at arten har minst én nålevende populasjon her til lands. Av de 18 tomme skallene som ble funnet på Sylterøya var fire av utvokste dyr. På begge lokalitetene ble dyrene funnet i jord- og strøprøver som ble tatt med til lab og tørket. Uansett må dette være en meget sjelden art i Norge, på en utpost langt fra nærmeste kjente lokalitet (størrelsesorden 850 km). Siden det også er grunn til å tro at lokalitetene er utsatt for påvirkninger, både i form av gjengroing, en fremmed art og i noen grad av slitasje fra besøkende, rødlistes arten som EN. Det er kun et antatt mørketall på 2 som gjør at arten ikke havner på CR.
Telemark
kjent
 • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Fremmede arter
Andre
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Kerney M.P., Cameron R.A.D. og Jungbluth J.H. 1983. Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Verlag Paul Parey. Hamburg. 348
  • Bössneck, U. 2004. Ein isolierter Vorposten der Südlichen Zylinderwindelschnecke, Truncatellina callicratis (Scacchi 1833), am Kyffhäuser in Thüringen (Gastropoda: Stylommatophora: Vertiginidae). Schriften zur Malakozoologie aus dem Haus der Natur - Cismar 21: 13-14
  • Tornholm P.E. 2010. Ny snegleart funnet Varden 04.X.2010 135 (229): 4
  • Olsen K.M. 2010. Tannsylinderknøttsnegl. Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833) http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark138.pdf
  • Kantor Y.I., Schileyko A.A., Vinarski M.V. og Sysoev A.V. 2009. Catalogue of the continental mollusks of Russia and adjacent territories. http://www.ruthenica.com/documents/Continental_Russian_molluscs_ver1-0 295