RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Globia sparganii  (Esper, 1790)

piggknopprørfly

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
48 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
240
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på dunkjevle, sverdlilje og piggknopp. Biotopen er kystnær våtmark der det vokser dunkjevle. Arten finnes først og fremst der hvor en del av vertsplantene ikke står i vann. Arten er meget lokal og sjelden langs kysten fra Farsund til Arendal. Dessuten er den funnet én gang i Råde i Østfold samt i Larvik i Vestfold. Til sammen er det 17 lokaliteter. Trusler mot arten er drenering og gjenfylling. Dette er prosesser som fortsatt foregår særlig i nærheten av byer og tettsteder. Av den grunn mener vi at forekomster av arten er utsatt for reduksjon og fragmentering. Mørketallet settes til 5. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Østfold
kjent
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat
Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Drenering (grøfting)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen