RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Globia algae  (Esper, 1789)

irisrørfly

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
48 km²
Mørketall
8
Beregnet areal
384
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever i stengelen av dunkjevle, sivaks og sverdlilje. Biotopen er våtmark og sump. I Norge er arten utbredt langs kysten fra Farsund i Vest-Agder til Ski i Akershus. Kjent fra 11 lokaliteter. Arten er lokal og sjelden. Trusler mot habitatet er drenering og gjenfylling. De negative påvirkningene på habitatet foregår særlig i nærheten av byer og tettsteder, og fører til reduksjon og fragmentering av forekomster. Mørketallet settes til 8. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat
Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Drenering (grøfting)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen