RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lasioglossum boreale  Svensson, Ebmer & Sakagami, 1977

fjelljordbie

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er kjent fra fem norske loakliteter i høyereliggende strøk nær skoggrensa der den utnytter boplasser på varm, åpen sandjord. Arten er trolig i tilbakegang pga. gjengroing, men noen lokaliteter er også under utbyggingspress.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hanssen, O. & Öberg, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 NINA rapport 500