RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Halictus eurygnathus  Blüthgen, 1930

bakkebåndbie

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(i,ii,iii)c(iv)+2a(ii)b(i,ii,iii)c(iv); D1
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
a.ii
Få lokaliteter = 1
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
c.iv
Ekstreme fluktasjoner i antall reproduserende individ
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 50
Arten er påvist to ganger i Norge; en gang ved Nes Verk (Aust-Agder) av Sparre-Schneider i 1876; og en gang ved Røysehalvøya i Hole (Buskerud). Sistnevnte lokalitet er høyst trolig fortsatt inntakt (sist påvist i 2011). Arten har gått sterkt tilbake også i Sverige, der den nå har forsvunnet fra fastlandet, men den har fortsatt stabile populasjoner på Øland og Gotland. Vi har ikke grunnlag for å anta at det finnes flere lokaliteter i Norge. Bestanden regnes derfor tenisk sett ikke som kraftig fragmentert, men angis som CR på basis av kun en kjent lokalitet under Ba(ii). Lokaliten står i fare for å gro igjen, men har trolig holdt stand pga ei kraftgate som jevnlig ryddes på stedet.
Buskerud
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)