RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Panurgus banksianus  (Kirby, 1802)

sandsommerbie

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
120
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er knyttet til svever i lysninger i sandområder i skogkanter. I nyere tid kjent fra Sessvollmoen (Akershus) og Elverum og Magnor (Hedmark). Kan være noe oversett, men trolig svært begrenset forekomstareal. Kan se ut til at bestandene svinger noe fra år til år, men kan neppe sies å ha ekstreme fluktuasjoner. Habitatene antas å være i tilbakegang pga. gjengroing og tilplanting av sandområder i innlandet. Det er usikkert i hvilken grad den kan sies å være kraftig fragmentert.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
  • Skog
  • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)