RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Andrena lathyri  Alfken, 1899

belgsandbie

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten finnes på tørre, varme åpne marker med Lathyrus spp. Finnes fortsatt på relativt mange steder i Oslofjordsområdet og litt innover i landet. Habiatene er i relativt kraftig tilbakegang pga. gjengroing og arten rødlistes derfor under A-kriteriet.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT