RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ancistrocerus ichneumonideus  (Ratzeburg, 1844)

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
36 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
360
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Følgende funn foreligger av denne arten fra Norge: Tvedestrand i Aust-Agder 1967 (2. lok), Larvik 1993 og Sandø 2009 (Vestfold) , Hvaler og Fredrikstad (2002, 2003), Borøya 2002 (Akershus), Elverum 2007 og Eidsskog 1997 (Hedmark). Arten er sjelden i hele Nord-Europa. Den legger redene sine i gallene etter kvaevikleren (Retinia resinella) som opptrer på furu på eksponerte områder. Det antas at habitatene er i tilbakegang pga fortetting i skogen og utbygging i kystnære områder. Arten er neppe kraftig fragmentert.

Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
 • Kysttilknyttet mark
 • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Richards, O.W. 1980. Scolioidea, Vespoidea and Sphecioidea (Hymenoptera, Aculeata). Handb. Ident. Brit. Insects. 6 (3b): 1-118
  • Gauld, I. D. & Bolton, B. 1988. The Hymenoptera. British Museum (Natural History), Oxford Uneversit 332 pp
  • Aurivillius, C. 1918. Gaddsteklar. Aculeata. 3-6 familjen. Svensk Insektfauna. 151-182.
  • Hanssen, O. & Hansen, L.O. 1998. Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding. 546: 1-132
  • Pekkarinen, A. & Hulden, L. 1991. Distribution and phenology of the Ancistrocerus and Symmorphus in eastern Fennoscandia. Ent. fenn. 2: 179-189
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/