RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Berytinus crassipes  (Herrich-Schaeffer, 1835)

bakkestyltetege

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for nebbmunner

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
40
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Berytinus crassipes er kun kjent fra en lokalitet (ON, Nord-Fron, Stordalsberget). Arten finnes på varme, tørre enger, antagelig i tilknytning til erteplanter eller gras. Det antas at populasjonen er i tilbakegang da de kjente lokalitetene forringes på grunn av gjengroing. Eventuelle populasjonen er sannynligvis kraftig fragmentert. Den rødlistes derfor som EN med B2a(i)b(iii) som gjeldende kriterium.
Oppland
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
    • Ødegaard, F. 1998. Faunistic notes on Heteroptera in Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 93-99