RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Protaetia marmorata  (Fabricius, 1792)

eikegullbasse

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
32 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
160
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er avhengig av grove løvtrær, gjerne hule eiker, og funnfrekvensen av arten har gått noe tilbake i forhold til innsats. Det foreligger en del nyere funn av arten i Oslofjordområdet fra Fredrikstad til Kragerø. Det er usikkert om arten er kraftig fragmentert utbredt. Habitatet antas å være i tilbakegang pga hogst av gamle, hule trær og liten rekrutering. Trolig færre enn 2000 reproduserende individer.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
mulig
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
mulig
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hanssen, O. & Öberg, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 NINA rapport 500