RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Potentilla tabernaemontani  Asch.

vårmure

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
15,0
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Vårmure Potentilla tabernaemontani vurderes som nær truet (NT) på grunn av et noe begrenset antall forekomster, sterkt fragmentert utbredelse og en tilbakegang for dens naturtyper. Dette er en oppgradering fra trygg i forrige rødliste, på grunn av tilbakegang for dens naturtyper (gjengroing, nedbygging) og for arten, og fordi fragmentert utbredelse er trukket inn i vurderingen. Arten vokser på berg og tørt grunnlende, oftest på baserik grunn. I Norge finnes vårmure relativt sparsomt rundt Oslofjorden og i søndre Telemark, på Jæren, i noen indre fjordstrøk på Vestlandet (Ho Eidfjord, SF Lærdal), og i et større område i Midt-Norge fra MR Smøla til NT Steinkjer, se Fægri & Danielsen (1996). De største gjenværende forekomstene finnes i Trøndelag. Den har vært noe utsatt for nedbygging og gjengroing, spesielt på Østlandet og i Trondheim by. Vårmure er en europeisk art med vid og sammenhengende utbredelse fra Spania til Skottland i vest og Estland og Romania i øst; den går også langt sør i Italia.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.