RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Astragalus glycyphyllos  L.

lakrismjelt

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Lakrismjelt Astragalus glycyphyllos vurderes som trygg (LC), sjøl om arten kan ha hatt noe tilbakegang i kjerneområdet i sørøst. Den er knyttet til varm skog, skogkanter og grunnlende, oftest på noe baserik grunn, og kan også forekomme som ugras på skrotemark. Hovedutbredelsen er på Østlandet fra Aust-Agder nord til Gudbrandsdalen og Østerdalen, men med noen isolerte forekomster i fjordstrøk på Vestlandet og i Nord-Trøndelag. Ellers er arten vidt utbredt i Europa og Vest-Asia. Den omtales med kart hos Fægri & Danielsen (1996).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.