RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chimaphila umbellata  (L.) Barton

bittergrønn

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii,iv,v); C2a(i)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Direkte fastsatt etter skjønn
1800
Bittergrønn Chimaphila umbellata vurderes som sterkt truet (EN) på grunn av en begrenset og fragmentert utbredelse i kombinasjon med tilbakegang og forholdsvis få individer fordelt på mange små delpopulasjoner. Arten er knyttet til utsatte naturtyper. Den vokser i tørr barskog, ofte på noe baserik grunn. Bittergrønn har hatt en relativt stor utbredelse i forskjellige typer barskog på Østlandet fra He Ringsaker (se Often 2000) og Op Søndre Land sør til Øf Hvaler og AA Tvedestrand. Det har totalt vært kjent 87 forekomster og 31 av disse er intakte (disse gir et forekomstareal på 108 kvadrat.km. under b-kriteriet), 11 forekomster er med rimelig sikkerhet gått ut, og 45 forekomster er ikke observert etter 1980 eller tidligere og de fleste av disse er også trolig gått ut (Harald Bratli og Odd E. Stabbetorp pers. medd.). Bittergrønn har gått sterkt tilbake i hele området og har få lokaliteter igjen i fylkene Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark. Den ene kjente forekomsten i Aust-Agder er gått ut. Best er trolig tilstanden i Østfold der det fortsatt er 18 intakte forekomster, men populasjonene er små og individfattige. Totalt er det estimert færre enn 100 genetiske individer, trolig med rundt 1800 blomstrende skudd totalt (Stabbetorp pers. medd.). Situasjonen for noen tid siden er summert av Nordal & Wischmann (1989) og Fægri & Danielsen (1996, med kart), og nylig av Bratli og Stabbetorp i Faglig grunnlag for handlingsplan for bittergrønn (Chimaphila umbellata). Noe av tilbakegangen skyldes nedbygging, f.eks. i Oslo-området, men hoveddelen synes å ha sammenheng med skogbruk. Arten er følsom for de fleste typer av inngrep i skogen. Bittergrønn har en boreal sirkumpolar utbredelse, men er i Europa mest utbredt i sentrale og østre deler. Den norske utbredelsen er en del av nord- og vestgrensa.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.
    • Often, A. 2002. Bittergrønn Chimaphila umbellata finnes fortsatt i Hedmark. Blyttia. 60: 30-31
    • Nordal, I. & Wischmann, F. 1989. Bittergrønn, Chimaphila umbellata, i Norge. Blyttia. 47: 183-188
    • Bratli, H. og Stabbetorp, O. E. Faglig grunnlag for handlingsplan for bittergrønn (Chimaphila umbellata).