RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Silene vulgaris  (Moench) Garcke

engsmelle

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Engsmelle Silene vulgaris er et trolig nokså tidlig innført ugras (før 1800). Arten er i nokså sterk økning; blir stadig vanligere opp mot fjellet og nordover. Den vurderes som meget trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC