Lasioglossum boreale Svensson, Ebmer & Sakagami, 1977