Krepsdyr: Sarcotretes scopeli. Nordlig lysprikkfisk.