Mørk eitemaur.

Mørk eitermaur lever i åpen skog og skogkanter både i tørre og fuktige naturtyper. Arten er nesten helt svart på hodet og bakkroppen og har en karakteristisk oppstående plate ved antennebasis. Den er ikke spesielt tallrik, men finnes i hele landet fra lavlandet og over tregrensa.

Mørk eitemaur Myrmica lobicornis Nylander, 1846
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.