No startar prosessen med å revidera Raudlista for artar. Ekspertar med kompetanse på stadeigne artar og økologi oppmodas til å ta kontakt. I første omgang søkjer vi etter ekspertar i store artsgrupper. 

Karminspinner er en sommerfugl som du kan finne på noen få lokaliteter ved Oslofjorden. På øya Rauer i Fredrikstad finnes den i enorme mengder.

Vi startar no prosessen med å revidera Raudlista for artar. Vi oppmodar derfor ekspertar med kompetanse på stadeigne artar og økologi til å ta kontakt. I første omgang søkjer vi etter ekspertar i store artsgrupper som skal byrja arbeidet først; karplantar, vepsar og sommarfuglar. Det vil bli to nye utlysingar for dei resterande artsgruppene seinare, men interesserte ekspertar kan melda seg allereie no.

Meld interesse innan: 11. august 2024

Artsdatabanken startar no prosessen med å revidera Norsk raudliste for artar. Revisjonen blir gjord av ei rekkje ekspertkomitear som har ansvar for kvar si artsgruppe. Raudlista er ei oversikt over artar som har ein risiko for å døy ut frå Noreg. Metoden er basert på eit kriteriesett utvikla av Den internasjonale naturvernunionen (IUCN).

Prosess for revidering av Raudlista for artar

Nytt for denne revisjonen er at vi spreier ekspertarbeidet over fleire år enn før. Dette for at ekspertane skal ha betre tid, og for at Artsdatabanken betre skal kunna følgja opp ekspertkomiteane. Figuren under viser planlagd arbeidsperiode for dei ulike komiteane. Merk at periodane kan endrast i samråd med ekspertane.

Vi kjem derfor til å søkja etter ekspertar i tre omgangar:

 • Karplanter, vepsar og sommarfuglar: søknadsfrist 11. august 2024
 • Andre insektgrupper, edderkoppdyr, soppar og spretthalar: haust 2024
 • Marine invertebratar, blautdyr og leddormar, lavar, mosar, algar, fuglar, fiskar, pattedyr, og amfibium og reptil: haust 2025

Krav til ekspertane

Du må ha:

 • relevant kompetanse om artane, biologi dykkar, utbreiing og taksonomi.
 • god kunnskap om problemstillingar knytt til populasjonsutviklinga til artane.
 • gode kommunikasjonsevner og gode kunnskapar i norsk skriftleg.
 • gode samarbeidsevner.

Og vere:

 • leveringsdyktige med omsyn til kontraktsfristane.
 • fagleg uavhengig. Fortrinnsvis representera relevante vitskapelege institusjonar eller institusjonar som har som oppgåve å samla og samanstiller informasjon om biologisk mangfald*. Og ikkje representera interesseorganisasjonar, næringsorganisasjonar, forvaltninga eller andre aktørar som kan medføra mogleg interessekonflikt.

* Det kan gjerast unntak frå dette kravet for *enkeltpersonsføretak, privatpersonar og pensjonistar som ikkje er knytt til ein institusjon dersom dei har kompetanse på artar som ikkje kan dekkjast av tilsette ved institusjonar og dei oppfyller resten av krava.

Du kan også melda interesse for å vera komitéleiar. Leiarar vil ha ansvar for å leia arbeidet i komiteen og vil ha det faglege ansvaret for vurderingane utført av medlemmene i komiteen.

Eigen "kvote" for nyutdanna ekspertar

Artsdatabanken ønskjer at det i framtida skal finnast tilstrekkeleg god kompetanse på raudlistevurdering av artar i Noreg. For å sikra rekruttering til feltet har vi derfor som mål at det i kvar ekspertkomité skal vera éin kvalifisert yngre nyutdanna medlem. Som nyutdanna reknar vi personar som har avlagt mastereksamen for inntil seks år sidan. Posisjonen kan dermed også vera relevant for Phd-studentar og personar i postdoktorstillingar.

Personar som søkjar på kvoten for nyutdanna ekspertar vil ikkje konkurrera med dei eldre, meir erfarne søkjarane, men berre med andre nyutdanna. Spesifiser i søknaden viss du søkjer som nyutdanna.

Korleis melda interesse og oppnemning av komitear

Alle interessentar må senda inn CV og ein kort tekst som skildrar eigen kompetanse som er relevant for raudlistearbeidet. For å kunna raudlistevurdera artar, må ein ha kunnskap om biologien til artane, kor dei lever og utviklinga deira. I den skildrande teksten ønskjer vi at det blir opplyst om:

 • erfaring frå raudlistearbeid, eller kjennskap til metoden.
 • kva artar eller artsgrupper du ønskjer å vurdera.
 • kompetanseområde (taksonomi, økologi, kartlegging etc.).
 • kva for geografiske område og naturtypar du har kompetanse på.
 • i kva grad du har kunnskap om artars og naturtypars endring og utvikling.

Du må oppgi to referansar, og minst éin skal vera utanfor eigen institusjon.

CV, skildring av kompetanse og referansar skal du sende til post@artsdatabanken.no innan 11. august. Merk med 2024/74.

Alle interessentar blir vurderte objektivt basert på oppnemningskriterium og i tråd med dei overordna måla for listene. Dersom to eller fleire ekspertar har kompetanse på dei same artane, vil den eksperten som har kompetanse på flest artar prioriterast. Dersom talet på artar også er like, blir det ei samla vurdering av kompetanse og kvalifikasjonar. Artsdatabanken utnemner først komitéleiar, og deretter resten av komiteen. Alle ekspertar som blir engasjerte i raudlistearbeidet, skal signera ei habilitetserklæring.

Alle ønskjer om å bidra i ein eller fleire komitear blir vurderte og alle får svar frå Artsdatabanken på førespurnaden sin.