Biofokus har, i samarbeid med Miljøfaglig Utredning og Naturhistorisk Museum i Oslo, organisert workshop 2.-5.mai 2023 om lav og vedboende sopp på søyle-einer og kelo-furugadd i lavlandsskog på Østlandet.

Gjennom ulike natur- og artskartlegginger i Norge har det gjennom særlig de siste 10-15 årene kommet for dagen at både søyle-einer (Juniperus communis), dvs. grov gammel treformet einer, og furugadd (Pinus sylvestris) av «kelo-typen», dvs. barkløs stående død furu etter seinvokste trær, er levested for et særegent og spesialisert artsmangfold av lav og vedboende sopp. Disse habitatene er sjeldne, og er konsentrert til gammel lavlands-naturskog i noen få distrikter og områder i Norge. Kunnskapen om dette artsmangfoldet er begrenset, og det er stort behov for økt kunnskap, både mht. taksonomi, utbredelse og økologi, samt for forvaltningsformål.

Biofokus i samarbeid med Miljøfaglig Utredning og Naturhistorisk Museum i Oslo (Universitetet i Oslo) arrangert workshops for å øke kunnskapen om disse sjeldne habitatene og deres artsmangfold, og formidle kunnskapen om dette særegne og lite kjente elementet i norsk skognatur til resten av samfunnet. Gjennom dette genereres samtidig kunnskapsutveksling og nettverksbygging mellom sentrale natur- og artskartleggingsinstitusjoner, offentlige vitenskapelige forskningsinstitusjoner, og ressurspersoner knyttet til disse.