Naturhistorisk museum (NHM) i Universitet i Oslo sammen med Fagmykologene arrangerte en workshop våren 2023 med mål å kartlegge av lavarter som er knyttet til gamle styvingstrær.

Styvingstrær og høstingsskog er sjeldne og truede habitater/naturtyper i Norge som huser et stort mangfold av arter. Flere trusler som opphør av skjøtsel, klimaendringer, sykdommer og kunnskapsmangel gjør habitatene og artene særlig utsatt for negativ påvirkning. Hovedformålet med dette nettverkstiltaket var å gjennomføre målrettet kartlegging av lavarter som er knyttet til gamle styvingstrær.

Det ble holdt en workshop 27.4-1.5.2023 2023 med tema bevaring av kulturlandskapet og kunnskap om biomangfoldet i Norge. Nettverkstiltaket var ledet av Prof. Einar Timdal ved NHM, styreleder i Fagmykologene Markus Fjelde og Norsk Lavforening. Det ble besøkt lokaliteter i Sørvest-Norge (Ryfylke og Jæren) hvor det tidligere har blitt drevet styving. Her var det kartlagt kartlegge lavarter og tatt belegg til Naturhistorisk museum (NHM) i Oslo. Gjennom foredrag og produksjon av informasjonshefte vil vi belyse viktigheten av styvingstrær som unike habitater med unike artssammensetninger. Vi ønsker også å legge til rette for kunnskapsoverføring og kompetanseutvikling mellom etablerte fagmiljøer og unge nyutdannede så vel som amatører. Nettverkstiltaket vil bidra til å øke vår forståelse av utbredelsen til artene som er knyttet til styvingstrær. Det vil også belyse betydningen av det norske kulturlandskapet for et bredt publikum, og oppfordre til bevaring av en viktig del av vår felles kultur- og naturarv.

Stifringlav Rinodina isidioides