Fremmedartslista er en oversikt over hvilken økologisk risiko fremmede arter utgjør i naturen, og en verdinøytral sammenstilling av kunnskap om fremmede arter. 

Det viktigste formålet med Fremmedartslista er å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av naturen. Lista er relevant når det skal utarbeides forskrifter og lovverk som regulerer innføring og bruk av fremmede arter, og også viktig når det skal settes inn tiltak mot disse. Fremmedartslista bidrar generelt til å spre kunnskap om fremmed arter i Norge.

Hva inneholder Fremmedartslista?

Fremmedartslista inneholder økologiske risikovurderinger av fremmede arter i de to områdene Fastlands-Norge med havområder og Svalbard med kystsone. Dette er i hovedsak arter som allerede reproduserer utendørs, eller som vi tror vil gjøre det i løpet av de neste 50 årene. Fremmedartslista omfatter ulike artsgrupper, der karplantene utgjør den største gruppa.

Artene er vurdert til én av følgende risikokategorier: ingen kjent risiko NK, lav risiko LO, potensielt høy risiko PH, høy risiko HI og svært høy risiko SE.

I tillegg til risikovurderinger inneholder Fremmedartslista også mye annen informasjon om de fremmede artene – som hvordan de sprer seg, i hvilke naturtyper de lever og hvor i Norge de er utbredt.

Verdinøytral kunnskap

Fremmedartslista er en verdinøytral kunnskapssammenstilling. Artsdatabankens risikovurderinger tar ikke stilling til om en fremmed art er uønsket eller ikke, og inneholder ingen anbefalinger, regler eller lovverk. Artsdatabanken har ingen myndighet til å fatte beslutninger om fremmede arter, eller å sette i verk tiltak. Dette er oppgaver som tilhører forvaltningsmyndighetene på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

Fremmedartslista er ikke forbudslista

Syrin Syringa vulgaris er forvillet i alle fylker nord til Troms, men det er på øyene i indre Oslofjord den har medført mest problemer. Der sprer den seg i den trua naturtypen åpen grunnlendt kalkmark. Arten er vurdert i Fremmedartslista 2023, men syrin står ikke på forbudslista.

Alpegullregn Laburnum alpinum er vurdert i Fremmedartslista 2023 og står også på miljøforvaltningens forbudsliste.

Artsdatabanken opplever ofte at formålet med Fremmedartslista blir misforstått, og at lista blir blandet sammen med den såkalte forbudslista.

Forbudslista blir fastsatt av Klima- og miljødepartementet og er det folkelige navnet på Vedlegg 1 til Forskrift om fremmede organismer. Forbudslista er en liste over arter det er forbudt å innføre, selge eller bruke i Norge.

Risikovurderingene i Artsdatabankens Fremmedartsliste inngår som en del av den kunnskapen miljøforvaltningen legger til grunn når de utarbeider forbudslista. Men vurderingene av arter som er gjort i Forbudslista bygger også på andre forhold enn de rent økologiske.

Fra 1. januar 2021 inneholder forbudslista 30 arter av karplanter, samt amerikansk hummer Homarus americanus. Mange av artene på forbudslista er i Artsdatabankens Fremmedartsliste vurdert til kategoriene høy eller svært høy risiko, men ikke alle. Forbudslista inneholder også arter som av Artsdatabanken blir vurdert til kategorien lav risiko.

 

 

 

 

 

 

Siteres som:

Artsdatabanken (2023). Hva er Fremmedartslista? Fremmede arter i Norge - med økologisk risiko 2023. https://www.artsdatabanken.no/Pages/342778 Nedlastet dag/måned/år