normale sedimenter som er et resultat av forvitring av berggrunnen, med varierende innhold av organisk materiale