Ingen ekstra næringsstofftilførsel fra ovenforliggende innsjø i form av løst eller partikulært organisk materiale