Nye arter for Norge i forskjellige artsgrupper

Artsgruppe Totalt antall nye arter for Norge Nye arter for vitenskapen
Alger, mose, slimsopper og eggsporesopper 55 33
Sopp og lav 695 124
Tovinger (bl.a. fluer og mygg) 1293 374
Veps 745 32
Andre terrestriske invertebrater 245 25
Leddormer 343 230
Krepsdyr 68 18
Andre akvatiske invertebrater 196 89