Søknadene går gjennom en omfattende behandling før det er klart hvilke søknader som innvilges tilskudd. 

Artsdatabanken benytter et eksternt panel av internasjonale fageksperter som vurderer prosjektet etter tre kriterier; kvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Deretter vurderes de søknadene med samlet karaktersum på 10 eller høyere etter relevans i Artsprosjektets prosjektgruppe. Habiliteten til fagekspertene i panelet, samt medlemmer i prosjektgruppen blir avklart før de vurderer søknader.

Vurderingskriterier

Ekspertgruppen vurderer prosjektsøknadene etter følgende kriterier:

           Kvalitet (Excellence)

 • i hvilken grad det foreslåtte arbeidet er av høy faglig kvalitet 
 • beskrivelse og valg av metode og studiedesign
 • beskrivelse av taksonomisk status og naturtype til den/de aktuelle artsgruppen(e)

           Virkninger og effekter (Impact)

 • potensiale for å styrke og produsere ny kunnskap om dårlig kjente artsgrupper (taksonomiske enheter), inkludert deres habitat og forekomst
 • i hvilken grad det foreslåtte prosjektet vil bidra til å styrke den taksonomiske kompetansen i Norge
 • potensiale for kunnskapsoverføring mellom taksonomer, f.eks. fra eldre og etablerte til yngre taksonomer, samt rekruttering til fagmiljøet
 • plan for kommunikasjon og utnyttelse av resultater

​          Gjennomføring (Implementation) 

 • den samlede faglige kompetansen hos prosjektdeltakerne, samt kvaliteten på prosjektets organisering
 • realistisk plan og budsjett
 • faglig nasjonalt/internasjonalt samarbeid

De søknadene som får en samlet sum på 10 eller høyere (av totalsum 15) sendes videre til relevansvurdering av  Artsprosjektets prosjektgruppe. Under relevansvurderingen blir følgende aspekter vurdert:

          Relevans

 • samsvar med de faglige føringene i utlysningen
 • samsvar med Artsprosjektets mål og ambisjon (jmf. Artsprosjektets mandat)
 • samordninger med eventuelle andre relevante kartleggings- eller forskningsprosjekter i Norge eller andre nordiske land

Hvert av de fire kriteriene (kvalitet, virkninger og effekter, gjennomføring og relevans) vurderes etter en karakterskala (se under) og teller likt i søknadens totalvurdering.

Under ellers like forhold (ved lik totalsum) vil søknader bli prioritert etter kunnskapsstatus på artsgruppen (den taksonomiske enheten) i søknaden. Artsgruppen med lavest kunnskapsstatus innen taksonomi prioriteres over de med høyere kunnskapsstatus, jmf. med «Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2015».

 

Karakterskala

Hvert av de fire kriteriene gis en karakter etter denne karakterskalaen (1-5):

5 - Exceptionally good

The proposal is of exceptional quality, and of the very highest international standard. All relevant aspects of the criteria are exceptionally well addressed. Shortcomings are not present.

4 – Very good

The proposal is of very good quality, and of a very high international standard. All relevant aspects of the criteria are successfully addressed. Only minor shortcomings are present.

3 – Good

A good proposal. The criteria are well addressed. Some shortcomings are present.

2 – Fair

A proposal of fair quality. The criteria are broadly addressed. Significant weaknesses are present.

1 – Weak/Poor

The proposal is of weak or poor quality. It fails to address the criteria or cannot be assessed due to missing or incomplete information.

Vedtak om støtte

Artsprosjektets prosjektgruppe lager en rangert innstilling av søknadene. Denne innstillingen baserer seg på ekspertenes vurderinger og relevansvurderingen.

Vedtak om en søknad får bevilgning eller avslag fattes av Artsdatabankens styre. Artsdatabankens styre skal sørge for at søknadene som får bevilgning samlet sett dekker formålet med Artsprosjektet.

Etter at søknadsbehandlingen er avsluttet, mottar hver søker ekspertpanelets og prosjektgruppens vurdering. Hvilke prosjekter som innvilges støtte og navn på ekspertene som inngår i søknadsvurderingen legges ut på våre nettsider etter at vedtak er fattet.

Søknader som innvilges tilskudd vil motta et tilskuddsbrev. Tilskuddsbrevet må signeres og returneres for å bekrefte at vilkårene for tilskuddet aksepteres.