Disse fire artsgruppene er ikke nært beslektet. Rødalgene og eggsporesoppene er rekker i det gule riket Chromista, levermoser og bladmoser er rekker er i planteriket Plantae, og slimsoppene er en rekke i slimriket Amoebozoa.

Selv om artsmangfoldet av moser i Norge er forholdsvis godt kjent, er det sannsynligvis flere arter å finne i dårlig undersøkte naturtyper. For å prøve å finne flere arter har nå prosjektet "Moser i fjellet" startet opp.

Trykk på navnene på artsgruppene for å lese mer om dem. Man kan også trykke på søylene for å lese mer om prosjekter som har fokusert på artsgruppen.

  • Tabell med antall nye arter for Norge i gruppene levermoser, bladmoser, slimsopper, eggsporesopper og rødalger

Ubeskrevne arter

I tillegg til mosene som allerede er kjent for vitenskapen, er det oppdaget sju arter som er helt nye, og som ikke rakk å få vitenskapelige beskrivelser før prosjektperiodene var ferdige. De fleste av de ubeskrevne artene er levermoser. Også blant eggsporesoppene er det funnet arter som er nye og ubeskrevne, hele 21 stykker!