Artsdatabanken ønsker å komme i kontakt med eksperter som kan bidra til å revidere Rødlista for arter.

Artsdatabanken starter nå prosessen med å revidere Norsk rødliste for arter. Revisjonen gjøres av en rekke ekspertkomiteer som har ansvar for hver sin artsgruppe. Rødlista er en oversikt over arter som har en risiko for å dø ut fra Norge.

Artsdatabanken ønsker at fagmiljøer og eksperter som har relevant kompetanse, melder sin interesse. Vi ønsker spesielt eksperter som ikke har deltatt i arbeidet tidligere, velkommen til å bidra. Artsdatabanken vil også aktivt kontakte potensielle komitéledere og medlemmer.

Krav til komitéene

Komitéen bør ha en bred faglig sammensetning som dekker populasjonsbiologi, taksonomi og økologi. Det kreves også at ekspertene gjør seg godt kjent med IUCN-metoden for rødlisting. For Artsdatabanken er det viktig at de som skal gjøre rødlistevurderingene er genuint interessert i arter og har god kunnskap om problemstillinger knyttet til artenes bestandsutvikling.

Planlagt oppstart for vurderingsarbeidet er januar 2020 og alle de foreløpige vurderingene skal være ferdige innen utgangen av neste år. De foreløpige vurderingene vil bli lagt ut til offentlig innsyn for å få innspill på kunnskapsgrunnlaget brukt i vurderingene.

Det er Artsdatabanken som oppnevner komitéene og det stilles følgende krav til sammensetningen av ekspertkomitéene:

  • medlemmene skal fortrinnsvis representere relevante vitenskapelige institusjoner
  • medlemmene skal ikke representere interesseorganisasjoner, næringsorganisasjoner eller forvaltningen pga. av mulige interessekonflikter
  • medlemmene skal samlet ha tilstrekkelig kompetanse på sine arter til å kunne vurdere tilstand og utvikling i hele det aktuelle geografiske området

Er du interessert i å delta i arbeidet, ta kontakt med Artsdatabanken ved:

Snorre Henriksen

E-post: snorre.henriksen@artsdatabanken.no
Telefon: 90 99 00 97

eller

Olga Hilmo

E-post: olga.hilmo@artsdatabanken.no
Telefon: 992 94 563