Det finnes fem arter i kjølmoseslekta i Norge. De fleste artene vokser på rikbarkstrær, men de fleste artene kan også forekomme på stein eller berg. Kjølmosene er alle mer eller mindre knyttet til lavlandsstrøk i et bredt belte langs kysten nord til Trøndelag, men enkelte funn finnes i innlandsstrøk og nordover til Nordland.

Alle artene har nokså karakteristisk asymmetriske kjølforma blad som er en god feltkarakter. Alle de norske artene i denne slekta er særbu og sporofytter forekommer sjeldent. De slektstypiske grokornene finnes ofte i rikelige mengder på stengelen.