Her finner du Artsdatabankens karttjenester

Artskart

Her kan du se hvor i landet arter er funnet eller observert. Du kan se funn innenfor et geografisk område, et fylke eller en kommune. De fleste arter er ikke fullstendig kartlagt, og arter kan ha forsvunnet fra lokaliteten de har blitt rapportert på. Artskart formidler stedfestet artsinformasjon fra ulike dataeiere, og er laget i samarbeid med GBIF-Norge.

 

Varsling når nye observasjoner blir lagt til i Artskart, er tilgjengelig gjennom en abonnementstjeneste. En ny versjon av denne tjenesta er lansert høsten 2020. Det er mulig å spesifisere arter, artsgrupper eller geografiske områder man ønsker å få tilsendt varsel for. Nye varsel kan settes opp enten basert på søk i Artskart, eller via en egen nettside. For mer avanserte varsel anbefaler vi likevel å bruke Artskart. 

NiN-kart

Her finner du stedfestet informasjon om naturtyper, miljøvariabler og landskapstyper. Karttemaene som presenteres her er basert på Artsdatabankens type- og beskrivelsessystem «Natur i Norge – NiN». Kartet gir en oversikt over hva slags naturdata som finnes på et hvert geografisk sted. Tjenesten viser datasett som dataeiere gjør tilgjengelig, og utvalget vil øke i tråd med dette.

Landskapstyper

Landskapstyper i NiN-kart er et heldekkende datasett der hele Norge er delt inn i landskapstyper etter NiN-systemet. Kartet er maskingenerert etter et vitenskapelig grunnlag der ulike landskapsgradienter definerer typene.

Naturtyper

Naturtyper i NiN-kart er basert på natursystem-nivået i NiN. Her vises datasett fra ulike dataeiere som har kartlagt etter NiN-systemet, på dette nivået i forskjellige målestokker.

Miljøvariabler

Miljøvariablene i NiN-systemet utgjør både byggesteinene i naturtypene og all den øvrige naturvariasjonen som kan stedfestes. Flere av disse variablene blir egne kartlag som presenteres gjennom NiN-kart i samarbeid med ulike dataeiere og fagmiljøer.