Grunne hardbunnshabitater er en av de dominerende naturtypene langs norskekysten. Her finner vi også algebeltet, som huser en særdeles artsrik fauna av ulike evertebratgrupper.

De grunne hardbunnsområdene er utsatt for påvirkninger av menneskelig aktivitet, men kunnskapsgrunnlaget for å oppdage og overvåke endringer i faunasammensetningen er mangelfull fordi flere av de artsrike dyregruppene i denne faunaen er dårlig kjente, både når det gjelder taksonomi, utbredelse og biologi.

Et nytt kartleggingsprosjekt fra Universitetsmuseet i Bergen vil gi ny kunnskap om marin biodiversitet på grunne hardbunnslokaliteter. Prosjektet vil samle krefter fra et bredt sammensatt norsk og internasjonalt forskningsmiljø for å undersøke hvilke arter som forekommer i hardbunnshabitater langs norskekysten og ved Svalbard. Artenes forekomst og utbredelse skal kartlegges, og artsinformasjon skal presenteres i nettbaserte databaser.

Prosjektet vil bidra med DNA-strekkoder for artene til databasen BOLD. Alt materiale som undersøkelsene bygger på vil bli ivaretatt for forskning og dokumentasjon i universitetsmuseenes samlinger. Samarbeidet vil bidra til økt samhandling mellom forsknings-, utdannings- og forvaltningsinstitusjoner i kunnskapsfeltet.