De truete og nær truet naturtypene fordeler seg relativt jevn over fylkene, med færrest truete eller nær truete naturtyper i Vestfold og Oslo og Akershus (50) og flest i Trøndelag (76). På Svalbard med sjøområder finner vi 25 truete eller nær truete naturtyper.

Mange steder i Norge har vi skarpe gradienter og kort avstand mellom ulike naturtyper som følge av skiftende geografi og topografi. Forklaringen på at Trøndelag har høyest antall naturtyper på Rødlista er stor naturvariasjon fra fjord til fjell. Det betyr ikke nødvendigvis at Trøndelag har den mest negative utviklingen. Vi finner mye av den samme naturen i innlandsfylkene Hedmark og Opland, men her mangler de marine typene.

Figuren viser antall naturtyper vurdert som truet eller nær truet fordelt på fylkene i Fastlands-Norge og Svalbard. Datagrunnlag for figuren