I Norsk rødliste for naturtyper 2018 er 257 naturtyper vurdert. Av disse står 126 på Rødlista og 75 er vurdert som truet.

Av alle vurderte naturtyper er 132 (51 %) vurdert som intakt. Det vil si at de har liten eller ingen risiko for å gå tapt. Ingen naturtyper har gått tapt fra norsk natur i løpet av vurderingsperioden på 50 år, men ca 30 % er vurdert som truet.

De rødlistede naturtypene, er vurdert til en av følgende kategorier: gått tapt CO, kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT eller datamangel DD. Truete naturtyper tilhører kategorien CR, EN eller VU. Disse naturtypene har høy til ekstremt høy risiko for å gå tapt for norsk natur hvis de rådende forhold vedvarer. Naturtyper vurdert som intakte står ikke på Rødlista.

Les mer om:

Antall naturtyper på Rødlista Årsak til rødlisting Hvor finnes de rødlista naturtypene?