Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, UiO, om å lage veiledere tilpasset ulike kartleggingsbehov. Foreløpig foreligger det mest veiledningsmateriale for kartlegging av terrestriske naturtyper på natursystemnivået. Det er publisert én veileder for marint, og veileder for limnisk kartlegging er under utarbeidelse.

Terrestriske veiledere

Veileder for typesystemet – kartleggingsenheter 

Dokumentet inneholder beskrivelser av enheter for terrestrisk naturkartlegging etter NiN versjon 2.2.0 tilpasset målestokken 1: 5000

Beskrivelser av kartleggingsenheter målestokk 1:5000.pdf (15,4 MB)

Veileder for Beskrivelsessystemet

Dokumentet beskriver variabler fra Beskrivelsessystemet som benyttes i terrestrisk naturkartlegging etter NiN versjon 2.2 tilpasset målestokkene 1: 5000 og 1:20000.

Veileder for beskrivelsessystemet i kartlegging av terrestrisk naturvariasjon - 2.utgave 2019.pdf (45,1 MB)

Artstabeller og dokumentasjon av viktige LKM

Artikkelen inneholder 10 tabeller som viser arters fordeling langs lokale komplekse miljøvariabler (LKM) som er viktige for grunntypeinndelingen av arealmessig viktige hovedtyper i fastmarks - og våtmarkssystemer i NiN versjon 2.1, natursystemnivået. I tillegg inneholder artikkelen annen, forenklet dokumentasjon (skjemaer) som viser hvordan arter og andre egenskaper fordeler seg langs utvalgte LKM.

Artstabeller og tilrettelagt dokumentasjon for variasjonen langs viktige LKM.pdf (6,5 MB)
Artstabeller for variasjon langs viktige LKM (Excel format) (348,3 KB)

Feltveileder terrestrisk

Veilder til bruk i felt som beskriver arealdekkende kartlegging av terrestriske naturtyper på natursystemnivået, for målestokkene 1:5000 og 1:20000.

Feltveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN 2.2.pdf (7,2 MB)

Hovedveileder

Hovedveilder til bruk ved opplæring, for oppdragsgivere, og som oppslags- og referanseverk for kartleggere.

Hovedveileder for feltbasert kartlegging av terrestrisk, limnisk og marin naturvariasjon etter NiN (4 MB)

Marine veiledere

Feltveileder marint

  Feltveilederen gir generelle rammer for NiN-kartlegging i sjø, inkludert metodikk og verktøy.

Feltveileder for kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN.pdf (5,1 MB)